Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství je založené na principu prodloužení životního cyklu produktů a minimalizaci odpadu s produkty souvisejícím. Jedná se o způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, opětovnému používání a recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Dojde-li k tomu, že výrobek již nemůže být nadále používán, jelikož každý výrobek je jednou na konci svého životního cyklu, využijí se základní suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku.

Důležitou součástí oběhového hospodářství jsou suroviny a zdroje. Jelikož ani suroviny, ani jejich zdroje nejsou nekonečné, je v zájmu všech šetrně nakládat s těmi, které již byly získány. Suroviny se do Evropy většinou dováží z třetích zemí. Naučíme-li se se surovinami lépe nakládat, snížíme tak naši závislost na dodavatelích. Navíc získávání a zpracovávání surovin je ničivé pro životní prostředí včetně emisí skleníkových plynů. Chytřejší využívání surovin tak může tyto dopady zmírnit.

Předpokladem pro fungování oběhového hospodářství v ČR je tedy efektivní nakládání se zdroji, sem patří také opětovné využití odpadů. Je nutné zvýšit podporu trhů se surovinami z recyklačního průmyslu, zvýšit recyklaci komunálního odpadu až na 70%, recyklovat nejméně 80% všech obalových materiálů, podporovat vývoj nových technologií ve spolupráci se školami, eliminovat skládkování všech opětovně využitelných zdrojů atd.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie