Jak se keramika vyrábí?

Výraznou předností výrob porcelánu a keramiky je nízká ekologická zátěž životního prostředí.

Emise do ovzduší
Podle Směrnice Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) 96/61/EC, změněné Směrnicí 2003/35/EC a stávající legislativy České republiky jsou u výroby keramiky sledovány tuhé znečišťující látky (TZL), oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx), oxid uhelnatý (CO) a těkavé organické látky.
Například emise těchto látek u výroby porcelánu jsou za rok:
TZL - 0,02 - 0,03 t/rok
NOx - 0,48 - 2,160 t/rok bez teplofikace, 0,48 - 4,520 t/rok s tepolfikací
SOx - 0,001 t/rok
CO - 0,060 - 1,820 t/rok


Firmy keramického průmyslu investovaly a investují do snižování emisí do ovzduší značné finanční prostředky. Emise výše uvedených sledovaných látek jsou v keramickém průmyslu pod limity stanovenými českou legislativou.

Emise CO2
Směrnicí 2003/87/EC ustavující schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů jsou emise CO2 nejen sledovány, ale prostřednictvím mechanizmu obchodování s povolenkami regulovány. V České republice se systém obchodování s emisemi na období 2008 - 2012 k 31. 12. 2009 týká 14 provozovatelů se 42 zařízeními (jedná se o výrobní kapacitu větší než 75 t/den a nebo s pecní kapacitou vetší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 na pec).
Zdrojem emisí CO2 je spalování zemního plynu (vypalovací pece, sušárny). Zemní plyn je považován za ekologické palivo z hlediska téměř nulové produkce emisí síry. Různými technickými a technologickými opatřeními se keramický průmysl snaží spotřebu zemního plynu a tím i emisí CO2 snížit.
Produkce emisí CO2 keramického průmyslu patří svým podílem 0,9 % k nejmenším z celkového produkovaného množství emisí CO2 z průmyslových odvětví a energetiky.

Emise do vody
Znečištění vody není téměř žádné. Používají se sedimentační čističky. Usazený kal se odvodňuje a lisuje a částečně se zpracovává jinde, částečně se ukládá na skládku. Voda ze sedimentace se vrací zpátky do výroby.

Pevné odpady
Odpady z tvarování a přípravy, jedná se asi o 6,5 % výroby, se vrací zpátky do výroby. Do výroby lze vrátit i odpad po prvním přežahu. Odpad po vypálení v ostré peci se využívá jako přísady při výrobě žáromateriálů. Odpad ze sádrových forem se ukládá na skládku. Ostatní průmyslový odpad se buď likviduje nebo ukládá na skládku.

 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie