Realizované projekty

Projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“ (2019 - 2023)

Počátkem března 2019 byl schválen již 2. vzdělávací projekt pod názvem "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566, Asociace sklářského a keramického průmyslu se zapojila do projektu s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu. 

Primárním cílem realizace projektu je získání znalostí, zkušeností a dovedností účastníků projektu v problematice sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a tím zkvalitnění tvorby jak kolektivní smlouvy vyššího stupně, tak podnikových kolektivních smluv včetně promítnutí vlivu ekonomických ukazatelů firmy na sociální dialog, řešení absence předdůchodů či vymezení závazků týkajících se péče o zaměstnance. 

Projekt je tříletý 2019 - 2022 (prodloužen do 2023) a jeho specifické cíle jsou:

• Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
• Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
• Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí v oblastech sociálního dialogu (2016 - 2018)

Rozvoj sklářského a keramického průmyslu je postaven nejen na tradici a na inovacích, ale také na dobrých vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. K rozvoji a udržování těchto vztahů realizoval v letech 2016 - 2018 Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) se svým partnerem Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) evropský projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí v oblastech sociálního dialogu“ (reg. číslo projektu: CZ.031-52/0.0/0.0/15_002/0001970).

V průběhu dvou let se uskutečnilo 20 akcí, kterých se zúčastnilo přes 600 zástupců členů OS SKP a ASKP ČR. Účastníci jednotlivých školení se blíže seznámili s problematickou kolektivního vyjednávání a jeho ekonomickými aspekty, s vlivem spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů na sociální dialog, významem ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách a s platnou právní úpravou navazující na sociální dialog.

Realizátor: Odborový svaz skla keramiky a porcelánu, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Propojování národního, odvětvového a regionálního dialogu v ČR (2016 - 2022)

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění spolupráce sociálních partnerů a jejich členských základen, které povede ke zlepšení vzájemné výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami, tak i mezi samotnými sociálními partnery a dalšími relevantními subjekty prostřednictvím většího propojení jednotlivých úrovní sociálního dialogu z využitím zpětné vazby přímo od cílové skupiny projektu. Dalšími cíli projektu je zvýšit povědomí o přínosech sociálního dialogu v řešení vybraných problémů a dále iniciovat a realizovat tzv. účelová partnerství v regionech, která mají napomoci řešení konkrétních problémů.

Realizátor: Svaz průmyslu a dorpavy ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů

Národní soustava kvalifikací (2016 - dosud)

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

Realizátor: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR

Národní soustava povolání (2006 - 2014)

Národní soustava povolání (dále jen NSP) je soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog popisů povolání a je nástrojem pro zvýšení mobility pracovní síly na základě potřeb trhu práce, které identifikují zaměstnavatelé a odborníci z trhu práce. Tvorba a aktualizace NSP je definovaná v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 6.

Realizátor: Svaz průmyslu a dorpavy ČR, Hospodářská komora ČR

Odborná praxe pro mladé do 30 let (2014 - 2015)

1. července 2013 byl zahájen projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let pod záštitou Úřadu práce České republiky, jehož účelem bylo začleňovat mladé do 30 let na pracovní trh. Projekt byl realizován Úřadem práce České republiky, který reagoval na enormní nárůst nezaměstnanosti, zejména absolventů a mladých osob do 30 let. 

Projekt trval až do 31. srpna 2015. O dotaci mohly žádat jakékoli soukromé podniky včetně veřejné správy mimo organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Finanční příspěvek od ÚP mohl činit až 24000 Kč (celkové mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele). Uchazeč o zaměstnání musel splňovat stanovené podmínky.

Realizátor: Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Regiony v centru dění (2014 - 2015)

Smyslem projektu Regiony v centru dění bylo zvýšit spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím rozvoje sociálního dialogu a poskytování a zkvalitňování služeb sociálních partnerů, zejména na regionální a regionálně odvětvové úrovni, jak na straně zástupců zaměstnanců, tak na straně zástupců zaměstnavatelů.

Klíčová aktivita s pořadovým číslem jedna byla zásadní, jelikož se zaměřila na šíření sociálního dialogu na regionální úrovni. Jejím cílem bylo dosažení samostatné činnosti regionálních zastoupení na tripartitní úrovni. Nedílnou součástí této aktivity byla podpora bipartitního dialogu na úrovni odvětví. Ten byl zajištěn účastí vybraných sociálních partnerů z odvětvových a odborových svazů. Skupinu reprezentovalo 5 konzultantů z odborových a 9 konzultantů z odvětvových svazů (např. Odborový svaz KOVO, ECHO, Odborový svaz dopravy, Svaz dopravy ČR, Českomoravská elektrotechnická asociace, Svaz chemického průmyslu, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, SAP a další).

Společná setkání sociálních partnerů probíhala jednou měsíčně v prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR pod vedením manažera odvětvového dialogu.

Výstupem této klíčové aktivity byla SWOT analýza bipartitního dialogu na odvětvové úrovni, která napomáhá rozpoznání silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb konceptu šíření sociálního dialogu a nalezení vhodné strategie. K její tvorbě byly využity poznatky ze společných diskusních setkání konzultantů za odvětvové a odborové svazy, kterých se za dobu projektu uskutečnilo 23.

Realizátor: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů

Rok průmyslu a technického vzdělávání (2015)

Pořádáním Roku průmyslu a technického vzdělávání si Svaz průmyslu ČR vytkl cíle, jakými jsou např. změna stereotypů tradičního vnímání průmyslu a technického vzdělávání, podpora intenzivnějšího zapojení firem do spolupráce se školami, změny systému, které posílí kvalitu i kvantitu absolventů technických oborů atd.

Aktivity, které měly vést k těmto cílům byly zaměřeny na rodiče, mladé lidi a na podnikatele působící v průmyslových odvětvích, management vzdělávacích zařízení a institucí zabývajících se kariérním poradenstvím, výzkumem, vývojem a inovacemi. 

Hlavním důvodem této kampaně byl nedostatek techniků na trhu práce a pohled veřejnosti na průmysl jako něco tradičního a nemoderního. Důsledkem toho je poté nezájem žáků o technické obory. 

Realizátor: Svaz průmyslu a dopravy ČR

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie