Analýza skelných materiálů a surovin pro jejich výrobu

Vítězslav Křesťan a autorský kolektiv

Cena publikace je 690 Kč

Citace z přebalu publikace:
"Již 13 let uplynulo od vydání Sklářského praktika a téměř 40 let od vydání monografie Moderní metody sklářských rozborů autora Ing. Milana Palečka. Doplníme-li uvedený výčet stručnými kapitolami věnovanými Analytické chemii silikátů a Chemické odolnosti v publikaci Laboratorní metody v oboru silikátů, vydané SNTL v roce 1981 kolektivem autorů pod vedením doc.Ing.L.Šaška, DrSc., získáme téměř úplný výčet u nás vydaných publikací, věnovaných problematice analýz skel a silikátů. Lze se proto domnívat, že publikace Analýza skelných materiálů a surovin pro jejich výrobu by mohla být vhodným doplňkem citované odborné literatury, který překlene uvedený časový odstup od posledně vydaného díla a nadále udrží kontinuitu českého sklářství po stránce metodické i technické ( instrumentální ) s vývojem ve světě.

Autorský kolektiv hodnotí současný stav jednotlivých kroků ( etap ) analytického procesu, prezentuje jej na vhodně volených příkladech formou aktuálních pracovních postupů či příkladů a současně nastiňuje vývojové trendy v dané oblasti. Po stránce metodické jsou kromě klasických metod, reprezentovaných metodami gravimetrickými a titračními, zastoupeny metody molekulové absorpční spektrofotometrie, MAS-UV/VIS, atomové absorpční a emisní spektrofotometrie plamenové, F-AAS/AES, s generováním plynných hydridů, HG-AAS i s elektrochemickým buzením, ET-AAS, dále atomové emisní spektrofotometrie plazmové, ICP-AES a rentgenové fluorescenční analýzy, RFA. Zastoupení těchto metod odpovídá současným celosvětovým vývojovým trendům v silikátové ( sklářské ) analýze, zaměřeným na stále širší praktické využití zvláště moderních instrumentálních metod, zejména ICP-AES a RFA. Ostatní z uvedených metod se staly již organickou součástí metodické základny, především kompletně vybavených laboratorních center orientovaných svým zaměřením do oblasti analýz silikátů, skel i surovin používaných pro jejich výrobu. Analytický proces je doplněn kapitolami věnovanými správnému (reprezentativnímu) odběru vzorku a jeho dokonalému rozkladu, s přihlédnutím k použitým finálním metodám analýzy i ke statistickému zpracování experimentálních dat. Kromě důkazu na převážně praktické zaměření jednotlivých kapitol autoři naznačují čtenáři širší souvislosti dané problematiky po stránce metodické, teoretické, technologické, dopadů na kvalitu produkce, životní prostředí apod. s cílem poukázat na vysoký informační obsah věrohodných, tj. správných a dostatečně přesných experimentálních dat. Vysoká vypovídací schopnost cíleně a systematicky produkovaných experimentálních dat a jejich správná následná interpretace či aplikace jsou způsobem, jak zabezpečit ekonomickou návratnost finančních prostředků vkládaných do vybudování a zabezpečení provozu laboratoří na různých úrovních. Publikace zaujme nejen odborníky zabývající se vlastní analýzou, ale i pracovníky z oblasti řídícího managmentu na úrovni laboratoře či firmy, podniku, společnosti."
Konec citátu

knihu lze objednat ve Střední umělecké škole sklářské, Valašské Meziříčí
knihu lze koupit přímo nebo zaslat na dobírku.

Objednávky:

na adrese Střední umělecká škola sklářská, Valašské Meziříčí, Ing. Jana Kuběnová, Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
telefonem +420 571 621 466, +420 571 613 203 (fax: +420 571 621 001)
e-mailem jkubenova@sklarskaskola.cz

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie