Zpravodaj Koronavirus: Aktualizováno

Zpravodaj Koronavirus: Aktualizováno

Aktualizováno 3.4., 27. 3.

Asociace sklářského a keramického průmyslu přináší pro své členy přehled informací, důležitých odkazů a komentářů k aktuálnímu dění v souvislosti s dopady šíření koronaviru v České republice.

Asociace prosazuje opatření pro podporu průmyslu včetně přípravy strategie pro „restart“ průmyslu, a to jako člen Svazu průmyslu a dopravy a zástupce většiny výrobců skla, keramiky a porcelánu v České republice.

V tomto týdnu se podařilo prosadit schválení řady opatření, která se stále na vládě finalizují. Od 6. 4. 2020 budou firmy moc žádat o kompenzaci mzdových nákladů v rámci programu „Antivirus“ (kurzarbeitu).

Vzhledem k aktuální situaci členové Asociace netrpělivě očekávají rozhodnutí vlády i k další podpoře firem, která umožní udržet výrobu či přečkat toto nepříznivé období za podpory státu. Řada firem již omezuje výrobu a je potřeba bezodkladně činit ze strany státu kroky k podpoře odvětví. Prezident Asociace oslovil s těmito body ministry průmyslu, financí a vnitra. Uvedené body řešíme také ve spolupráci se Svazem průmyslu.

V první fázi žádáme k podpoře našeho odvětví a udržení výroby:

 • Zařazení skláren do kritické infrastruktury  
 • Možnosti odkladu splátek úvěrů u bank
 • Možnosti financování k překlenutí kritického období
 • Státní záruky za provozní úvěry
 • Apel na dodavatele strategických energií a surovin (prodloužení splatnosti, státní garance pohledávek)
 • Posečkání nebo prominutí plateb státním institucím (finanční úřady, ČSSZ, zdrav. pojišťovny)

Na dalších opatření k restartu průmyslu dále pracujeme přímo i jako členové Svazu průmyslu a dopravy. Přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice.

Sekretariát Asociace je průběžně v kontaktu s členskými subjekty a řešíme konkrétní požadavky a dotazy k současné situaci, mezi ně patří například odložení přezkoumání platných kvalifikaci – svářeč, řidič VZV atd.; náhrada mezd (kurzarbeit) pro skláře, sklofoukače – nemožnost práce s rouškou a další témata.

Kontakt na sekretariát tel.: 773 293 833, e-mail: info@askpr.cz 

Přejeme hodně sil a zdraví

ASKP ČR

Důležitá telefonní čísla

 • Infolinka ministerstva dopravy: 225 131 810
 • Infolinky ministerstva zahraničních věcí: 224 183 200 a 224 183 100
 • Infolinky ministerstva vnitra – režim na hranicích, pohyb občanů, pobyt a pohyb cizinců: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396
 • Informační linka pro dotazy související s koronavirem: 1212
 • Speciální infolinka MPO pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444
 • Finanční správa: 225 092 392

Důležité odkazy

Aktuálně

Program „Antivirus“ – podpora zaměstnanosti (kurzarbeit):

Vláda České republiky provedla úpravu programu Antivirus a bylo dosaženo výrazného posunu v přijatých opatřeních v boji proti následkům pandemie koronaviru. Finální podoba tzv. kurzarbeitu vychází vstříc racionálním požadavkům ze strany zaměstnavatelů a podnikatelů a pro firmy je tato pomoc zásadní pro zachování pracovní míst.

Program Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. MPSV předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

 

Přehled opatření v oblasti daní

 • Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. Z rozhodnutí ministryně financí je u silniční daně prominuto příslušenství daně (úrok z prodlení a úrok z posečkané částky) spojené s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční později bez sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020.
 • U EET dojde k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. 
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020.
  • Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident.
 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody, jakkoliv související s koronavirem.
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Podrobné vysvětlení a návod Finanční správy zde.

 

Zaměstnávání cizinců

 1. Po dobu trvání nouzového stavu jsou cizinci oprávněně pobývající v ČR ke dni vyhlášení nouzového stavu oprávnění setrvat v ČR a nemusí řešit pobytové záležitosti (bod II. usnesení vlády č. 198 z 12.3.2020);
 2. Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobých schengenských víz se prodlužuje na dobu do 60 dnů od skončení nouzového stavu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci prodloužit pracovní smlouvu (usnesení č. 248 z 18.3.2020)
 3. Pro zaměstnance se zaměstnaneckou kartou odpadá jinak platné šestiměsíční omezení pro změnu zaměstnavatele;
 4. Zaměstnanci s modrou nebo zaměstnaneckou kartou v případě přechodu k zaměstnavateli provádějícímu krizová opatření nebo napomáhajícímu k provádění krizových opatření v nouzovém stavu oznamují tuto změnu nejpozději v den nástupu – standardně 30 dnů předem.

Body 3. a 4. výše jsou obsahem usnesení č. 267 z 19.3.2020.

 

Podpora exportu

EGAP připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou, resp. budou zasaženi pandemií onemocnění COVID-19 a potýkají se s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Balíček představuje kombinaci stávajících služeb zařazených do logické a očekávané posloupnosti kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt. Záměrem EGAPu je firmám omezit rizikazrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádost.

Podrobnější informace k dispozici zde.

Nouzový balíček Ministerstva zahraničních věcí pro české firmy:

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou. Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

 1. Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 2. Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 3. Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 4. Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 5. Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

 

Exekuce a insolvence

V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta.

Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Věděli jste, že lidé v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení?

Ministerstvo spravedlnosti přináší několik užitečných informací, jak řešit tíživou situaci, a zveřejňuje následující vzory:

 • odklad exekuce - ZDE
 • snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení - ZDE

 

Doporučení MZ: Jak při práci používat roušky a ochranné pomůcky

Odborníci Ministerstva zdravotnictví České republiky připravili doporučení obsahující rozdělení typů ochranných pomůcek podle vybraných profesí. Součástí je také návod, jak roušku správně nasadit, sejmout a zlikvidovat.

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje látkovou roušku či respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se osoba pohybuje a činnost, kterou provozuje. Používání speciálních ochranných pomůcek na nesprávných místech může mít za následek jejich nedostatek. „Stále se bavíme o množství pomůcek, ale už se ztrácí to klíčové, jak je používat. Odborníci proto připravili kuchařku, která říká, jaký typ ochranného prostředku je vhodný pro danou profesi a pro dané pracoviště. Současně je důležité klást důraz na správné nasazování a sundávání, včetně likvidace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Respirátory FFP3, společně s ochranou očí, by měli používat primárně zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, například urgentní příjem v nemocnicích či infekční kliniky s nakaženými pacienty nebo také pracovníci zdravotnické záchranné služby či pracovníci laboratoří (COVID-centra). Respirátory nebo polomasky na úrovni FFP3 je doporučováno používat také pracovníkům čističek odpadních vod, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par.

Respirátory FFP2 jsou vhodné pro profese jako jsou ostatní lékaři, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, lékárníci. Dále jsou tyto respirátory vhodné pro zdravotnický personál na odběrových místech a zubní lékaře, kteří by měli mít respirátory doplněny štítem. Respirátory FFP2 jsou vhodné také pro prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty a příslušníky armády, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. V neposlední řadě také v potravinářském průmyslu, v tzv. čistých provozech. Pro běžné občany, ostatní profese a činnosti, včetně pracovníků v průmyslu či potravinářství, jsou doporučovány roušky jednorázové nebo i látkové, případně respirátory FFP1.

Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován. A to pouze za předpokladu správného zacházení a dodržování hygienických podmínek. Nemocnice, které si umí zajistit sterilizaci zdravotnických prostředků či samy disponující centrální sterilizací, mohou pro potřebu svých zdravotnických pracovníků ověřenými sterilizačními metodami sterilizovat použité respirátory, zejména respirátory třídy FFP3, pro opakované použití, a to až třikrát.

Celé doporučení si můžete přečíst zde.

 

Zachraň práci!: Nová platforma umožní dočasné sdílení zaměstnanců mezi firmami

Hospodářská komora vyzývá zaměstnavatele, aby se zapojili do celostátního projektu Zachraň práci! Umožní jim místo propouštění zaměstnanců je dočasně přidělit jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů dispečeři začali přijímat na bezplatné lince 800 222 121, zpřístupněna jim je aplikace WorkLinks.com

Pracovní a mzdové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli přitom nesmějí být horší než u jeho stávajících zaměstnanců.

Více zde: https://www.komora.cz/zachranpraci/

 

Moratorium na splácení hypoték, úvěrů a půjček

Vláda schválila 1.4.2020 návrh zavedení odkladu všech hypoték a úvěrů podnikatelů i spotřebitelů u bankovních i nebankovních institucí. Týká se všech úvěrů před 26. 3. 2020. Odklad bude možný na 3 nebo 6 měsíců dle volby klienta banky, k čemuž se bude muset klient aktivně přihlásit, jinak běží dále splátkový režim jako doposud. Pokud klient požádá o odklad, banka nebude zkoumat a zařadí do moratoria. Odklad se týká i úroků, splátky se dále nenavýší, pouze se prodlouží doba splácení. U podnikatelských úvěrů fyzických osob jde o odklad jistiny + úroku, u právnických osob pouze o odklad jistiny, úroky se platí i v průběhu moratoria. Smluvní úroky zůstávají v původní výši, tzn. odkládá se vše mimo úroků právnických osob. Spotřebitelské úvěry budou ve stejném režimu, týká se právnických i fyzických osob. Strop úroků se stanoví jako repo sazba + 8 %, tedy 9% (na ochranu spotřebitele, neboť úroky od nebankovních institucí jsou velmi vysoké). Klient si opět může vybrat odklad na 3 nebo 6 měsíců a aktivně se přihlásí. Tento režim bude bez poplatků. Moratorium se netýká revolvingu, faktoringu a úvěru na platebních kartách.

 

Veřejné tržiště: Spojujeme Česko

Na světě jistě existuje spousta možností a řešení, které by mohly pomoci bojovat s virem  Covid-19. Mnoho jednotlivců i organizací se snaží pomáhat v oblasti dodávek zařízení, nabízejí tvořivá obchodní řešení, služby nebo sdílení osvědčených postupů. Chybí však schopnost účinně všechny vstupy zpracovat, přezkoumat a zhodnotit tak, aby řešení bylo co nejrychlejší a zaměřovalo se na nejkritičtější body. Z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest a za podpory Svazu průmyslu a dopravy proto vznikl portál CoVpoint, který má pomocí zapojení českých firem zajistit potřebné materiály a produkty. CoVpoint představuje portál, který přijímá a třídí počáteční vstupy z různých směrů, pomáhá navazovat efektivní spojení a umožňuje rychlou realizaci.

Odkaz: https://covpoint.org/?utm_source=client&utm_medium=blocks&utm_campaign=spojujemecesko

 

Další jednání o podpoře průmyslu dále probíhají. O výsledcích jednání budeme průběžně informovat.

Sekretariát Asociace je průběžně v kontaktu s členskými subjekty a řešíme konkrétní požadavky a dotazy k současné situaci. Kontakt tel.: 773 293 833, e-mail: info@askpr.cz 

 

Zdroje informací: MPO, MPSV, MŽP, SP ČR, HK ČR, AMSP ČR, EGAP, BUSINESINFO A DALŠÍ


Zpravodaje speciál ke koronaviru ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie