Stanovisko Asociace k reformě EU ETS

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se staví pozitivně ke snaze Evropské unie ke zlepšování ekologických, sociálních a ekonomických podmínek pro evropské občany a podporuje její systémové snahy vedoucí k zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Jedním z aktuálních témat je reforma systému emisních povolenek (EU ETS) po roce 2020. Sklářský průmysl zastoupený v České republice Asociací, na evropské půdě sdružením výrobců Glass Alliance Europe, vítá s velkým očekáváním zahájení diskuze o reformě systému EU ETS vycházející z návrhu Evropské komise ze dne 15. července 2015.

Klíčové faktory reformy nesmí ohrozit konkurenceschopnost sklářského průmyslu

 

Výrobci skla, porcelánu a keramiky, ve většině velcí spotřebitelé energie, se dlouhodobě aktivně podílejí na posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. A to nejen prostřednictvím snižování svých vlastních průmyslových emisí, ale také jejich výrobky výrazně přispívají k energetickým úsporám. Klíčovým cílem je snižování emisí skleníkových plynů nákladově a ekonomicky efektivním způsobem. Je však vždy důležité si uvědomit absenci globálního obchodního systému a nesrovnatelné podmínky v ostatních částech světa. A protože český sklářský průmysl je silně proexportně orientovaný, je tedy konfrontován na všech světových trzích. Jakékoliv nové zatížení by ochromilo jeho konkurenceschopnost.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR společně se svojí členskou základnou, kterou tvoří výrobci plochého, obalového, technického či užitkového skla, výrobci skleněných vláken a izolačních materiálů, porcelánu a užitkové keramiky se zasazuje o systém obchodování s emisními povolenkami, který umožní plnou ochranu odvětví s ohledem na skutečné riziko úniku uhlíku, a to spolu s bezplatným přidělováním povolenek pro všechny instalace na základě benchmarku.

Bezplatné přidělování povolenek pro odvětví vystavená riziku úniku uhlíku by měla být plně spojena s potřebami průmyslu v Evropě a neměla by být snížena o uplatnění dodatečných korekčních faktorů, zejména CSCF. S ohledem na cíl snižování celkového množství skleníkových plynů v rámci EU a umožnění konkurenceschopnosti sklářského průmyslu je potřeba revidovat navrhovaný 57% pevný podíl povolenek, které budou prodávány členským státům v aukcích. A to buď snížením tohoto podílu nebo přidáním bezplatných povolenek z rezervy tržní stability nebo z rezervy nové.

Nevhodně zvolená reforma je skutečným rizikem pro odvětví sklářského průmyslu. Navrhovaný „tiered approach“ se svými korekčními faktory napříč sektory se nám jeví jako nesprávně zvolená cesta. Není v souladu ani se zásadami Evropské Rady a ani nemotivuje k dosažení dokonalosti. Naproti tomu pravidelná revize Benchmarku (10% nejúčinnějších zařízení v EU) zajistí z informací na základě skutečných a ověřených průmyslových údajů, aby bezplatné povolenky byly postupně snižovány na úroveň, která odráží vývoj technologií a jejich využití v každém sektoru. Není tedy potřeba přidávat další korekce či paušální snížení sazeb. Přidělování bezplatných povolenek na úrovni Benchmarku je klíčové, protože umožňuje českému i evropskému sklářskému průmyslu, aby zůstal konkurenceschopný, podporoval inovace a investoval do účinnějších zařízení.

Je také nutné zdůraznit potřebu dlouhodobé stability a předvídatelnosti systému, která je významná pro všechny energeticky náročná průmyslová odvětví, mezi než patří i sklářský průmysl.

V České republice je více než 100 sklářských firem (nad 20 zam.) s celkem více než 18 500 zaměstnanci, které v roce 2014 dosáhly tržeb 45,6 mld. Kč. Odvětví je provázáno se stavebnictvím, potravinářstvím, automobilovým a chemickým průmyslem aj. Celkový vývoz činil v témže roce více než 45 mld. Kč a 33 mld. Kč tvořil přímý vývoz. Sklářský a keramický průmysl citlivě reaguje na změny ve vývoji, a to nejen díky proexportní orientaci, ale i vzhledem k závislosti na dalších průmyslových odvětvích. V souvislosti s reformou EU ETS je potřeba upozornit, že v rámci sklářského průmyslu došlo v uplynulých 10 letech ke značnému nárůstu výkonu při výrazném rozsahu snižování emisních škodlivin a podstatnému rozvoji recyklace skleněných odpadů.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR plně podporuje stanovisko Glass Alliance Europe a doporučuje podpořit zachování unifikovaného přístupu k celému sklářskému průmyslu. Není zde žádný důvod, aby toto odvětví, či jeho jednotlivé výrobní obory, byly v rámci přístupu k emisním povolenkám znevýhodňovány.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie