COVID-19: Přehled přijatých opatření na pomoc firmám

COVID-19: Přehled přijatých opatření na pomoc firmám

Asociace sklářského a keramického průmyslu přináší pro své členy přehled informací, důležitých odkazů a komentářů k aktuálnímu dění v souvislosti s dopady šíření koronaviru v České republice.

Asociace prosazuje opatření pro podporu průmyslu včetně přípravy strategie pro „restart“ průmyslu, a to jako člen Svazu průmyslu a dopravy a zástupce většiny výrobců skla, keramiky a porcelánu v České republice.

Níže naleznete přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice v souvislosti s epidemií koronaviru, stav k 16. 4. 2020.

Na dalších opatření k restartu průmyslu dále pracujeme přímo i jako členové Svazu průmyslu a dopravy. Přehled přijatých opatření na pomoc firmám a ekonomice.

Sekretariát Asociace je průběžně v kontaktu s členskými subjekty a řešíme konkrétní požadavky a dotazy k současné situaci

Kontakt na sekretariát tel.: 773 293 833, e-mail: info@askpr.cz 

Přejeme hodně sil a zdraví


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 • Infolinka ministerstva dopravy: 225 131 810
 • Infolinky ministerstva zahraničních věcí: 224 183 200 a 224 183 100
 • Infolinky ministerstva vnitra – režim na hranicích, pohyb občanů, pobyt a pohyb cizinců: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396
 • Informační linka pro dotazy související s koronavirem: 1212
 • Speciální infolinka MPO pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444
 • Finanční správa: 225 092 392

DŮLEŽITÉ ODKAZY


HARMONOGRAM OTEVÍRÁNÍ PROVOZOVEN A OBCHODŮ

Od 20. dubna si lidé budou moci jít koupit nebo vyzvednout dříve zakoupené auto i přímo u prodejce. Vláda souhlasila, že se pro zákazníky otevřou autosalony a autobazary, což požadoval také Svaz průmyslu a dopravy ČR. V této první vlně budou moci obnovit činnost řemeslníci s vlastní provozovnou či farmářské trhy. Další obchody a služby budou následovat v týdenních intervalech. Všechny obchody, restaurace či hotely by měly začít fungovat od 8. června.

KOMPENZACE MZDOVÝCH NÁKLADŮ, TZV. KURZARBEIT

Úhrada části mzdových nákladů - funkční „KURZARBEIT“
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt. Kompenzace mzdových nákladů (tzv. kurzarbeit) se budou řídit Programem Antivirus, který zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí a schválila vláda 31. 3. 2020. 

Zpracovali jsme Manuál jak o příspěvek žádat. Připravili jsme také odpovědi na nejčastější otázky od firem.

Program pokrývá mzdy vyplacené od vyhlášení nouzového stavu do 30. dubna 2020 včetně. MPSV předpokládá prodloužení tohoto období i na květen 2020.

Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

Režim A
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo kterým firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP)

Výše příspěvku
80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance

Režim B

Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP).

Výše příspěvku
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance

OPATŘENÍ V OBLASTI DANÍ

 LIBERAČNÍ BALÍČEK (PLATNÝ OD 16. 3. 2020):

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

 • Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.

 • Např. onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Plošné prominutí správního poplatku za

 • Podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Podrobné vysvětlení a návod Finanční správy zde.
 

LIBERAČNÍ BALÍČEK (Z 23. 3. 2020):

U EET dojde k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců

 • Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
 • Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.

 • Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.

 • Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020.
 • Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020.

 • Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident.

Tisková zpráva MF k druhému balíčku zde, detailnější postupy Finanční správy budou teprve zveřejněny.

Prominuty jsou plošně platby daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (a to v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu), jako jsou: testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál. Prominutí DPH se týká rovněž bezúplatného dodání zboží, které slouží k výrobě těchto ochranných prostředků.

 • Detailní vymezení zboží, na které se prominutí vztahuje, naleznete zde.

Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. Z rozhodnutí ministryně financí je u silniční daně prominuto příslušenství daně (úrok z prodlení a úrok z posečkané částky) spojené s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční později bez sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020.

Mimo liberační balíčky vláda 23. 3. 2020 rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání.

 • Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

Podrobné instrukce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem najdete na webu ministerstva financí.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

 1.  Po dobu trvání nouzového stavu jsou cizinci oprávněně pobývající v ČR ke dni vyhlášení nouzového stavu oprávnění setrvat v ČR a nemusí řešit pobytové záležitosti (bod II. usnesení vlády č. 198 z 12.3.2020);
 2. Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobých schengenských víz se prodlužuje na dobu do 60 dnů od skončení nouzového stavu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci prodloužit pracovní smlouvu (usnesení č. 248 z 18.3.2020)
 3. Pro zaměstnance se zaměstnaneckou kartou odpadá jinak platné šestiměsíční omezení pro změnu zaměstnavatele;
 4. Zaměstnanci s modrou nebo zaměstnaneckou kartou v případě přechodu k zaměstnavateli provádějícímu krizová opatření nebo napomáhajícímu k provádění krizových opatření v nouzovém stavu oznamují tuto změnu nejpozději v den nástupu - standardně 30 dnů předem.

Body 3. a 4. výše jsou obsahem usnesení č. 267 z 19.3.2020.

FINANČNÍ PODPORA A ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY

 1. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč. Více na webu ČMZRB.
 2. V pondělí 16. března spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu úvěr COVID. Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Více na webu ČMZRB.

PODPORA EXPORTU

EGAP připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou resp. budou zasaženi pandemií onemocnění COVID-19 a potýkají se s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Balíček představuje kombinaci stávajících služeb zařazených  do logické a očekávané posloupnosti kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt. Záměrem EGAPu je firmám omezit rizikazrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádost.

Podrobnější informace k dispozici zde.

Nouzový balíček MZV pro české firmy:

 • V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.
 • Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

 1. Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 2. Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 3. Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 4. Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 5. Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Zpravodaje Asociace COVID-19

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie